جمعه 17 مرداد 1399 Friday 7 August 2020 17 ذی‌الحجه 1441

برای مشاهده طرح ها و تعرفه های اینترنت پر سرعت آسیاتک ادامه مطلب را مشاهده نمایید

 

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه -ریال

قيمت 3 ماه - ریال

قيمت 6 ماه - ریال

قيمت 12 ماه - ریال

 

حامي 01 گيگ در ماه (5 تا 8صبح نیم بها)

57,000

167,580

318,060

601,920

حامی 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

90,000

264,600

502,200

-

حامی 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

138,000

405,720

770,040

-

حامی 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

197,000

579,180

-

-

حامی 24 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

-

-

-

897,600

حامی 36 گیگ در 6 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

-

-

1,004,400

-

حامی 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)       

 1,351,680

حامی نامحدود برنزی  128 با امکان تبادل حداقل 6 گیگ درماه

164,000

482,160

915,120

1,730,840

حامی نامحدود نقره ای ( با 3 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) 229,000 673,260 1,277,820 2,418,240

حامی نامحدود طلایی  ( با 7 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه)

309,000

908,460

1,724,220

3,263,040

 

چالاک 01 گيگ در ماه  (5 تا 8 صبح نیم بها)

65,000

191,100

362,700

686,400

چالاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

98,000

288,120

546,840

-

چالاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

150,000

441,000

-

-

چالاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

229,000

-

-

-

چالاک 18 گیگ در 3 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

-

599,760

-

-

چالاک 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

339,000

-

-

-

چالاک 24 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

-

-

809,100

-

چالاک 36 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

-

-

-

1,214,400

چالاک نامحدود برنزی  256 با امکان تبادل حداقل 10 گیگ درماه

225,000

661,500

1,255,500

2,376,000

چالاک نامحدود نقره ای ( با 4 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه)

359,000

1,055,460

2,003,220

3,791,040

چالاک نامحدود طلایی  ( با 10 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه)

499,000

1,467,060

2,784,420

5,269,440

 

چلچله 01 گيگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

79,000

232,260

440,820

834,240

چلچله 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

113,000

332,220

630,540

-

چلچله 03 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت  )

139,000

408,660

775,620

-

چلچله 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

169,000

496,860

-

-

چلچله 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

239,000

-

-

-

چلچله 18 گیگ در 3ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

-

643,860

-

-

چلچله 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

360,000

-

-

-

چلچله 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

549,000

-

-

-

چلچله 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها) - - - 1,605,120

چلچله 60 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

-

-

1,506,600

 
چلچله 120 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رايگان)       2,766,720

چلچله نامحدود برنزی  512 با امکان تبادل حداقل 20 گیگ درماه

381,000

1,120,140

2,125,980

4,023,360

چلچله نامحدود نقره ای ( با 5 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه)

573,000

1,684,620

3,197,340

6,050,880

چلچله نامحدود طلایی ( با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه)

859,000

2,525,460

4,793,220

9,071,040

 

چابک 01 گيگ در ماه  (5تا 8 صبح نیم بها)

109,000

320,460

608,220

1,151,040

چابک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

140,000

411,600

781,200

1,478,400

چابک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها)

200,000

588,000

-

-

چابک 06 گیگ در ماه(2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

249,000

732,060

-

-

چابک 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

379,000

-

-

-

چابک 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

579,000

-

-

-

چابک 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

979,000

-

-

-

چابک 48 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

- - -

1,964,160

چابک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان)

-

-

2,672,820

-

چابک 120 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) - - -

3,125,760

چابک نامحدود برنزی  1024 با امکان تبادل حداقل 40 گیگ درماه

651,000

1,913,940

3,632,580

6,874,560

چابک نامحدود نقره ای ( با 9 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

939,000

2,760,660

5,239,620

9,915,840

چابک نامحدود طلايي ( با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه)

1,909,000

5,612,460

10,652,220

20,159,040

 

کيميا 01 گيگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

156,000

458,640

870,480

1,647,360

کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

179,000

526,260

998,820

1,890,240

کیمیا 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

239,000

702,660

1,333,620

2,523,840

کیمیا 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

289,000

849,660

-

-

کیمیا 10گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

409,000

-

-

-

کیمیا 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

639,000

-

-

-

کیمیا 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

829,000

-

-

-

کیمیا 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,309,000

-

-

-

کیمیا 60 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

1,631,700

-

-

کیمیا 180 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

-

3,906,000

-

کیمیا نامحدود برنزی  2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه

1,089,600

3,203,424

6,079,968

11,506,176

 کیمیا نامحدود نقره ای ( با 13 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه)

1,619,000

4,759,860

9,034,020

17,096,640

 کیمیا نامحدود طلایی  ( با 25 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه )

3,419,000

10,051,860

19,078,020

36,104,640

 

کولاک 01 گيگ در ماه  (5تا8صبح نیم بها)

199,000

585,060

-

-

کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

229,000

673,260

1,277,820

2,418,240

کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

259,000

761,460

1,445,220

2,735,040

کولاک 06 گیگ در ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان)

319,000

937,860

1,780,020

3,368,640

کولاک 10 گیگ در ماه (8 تا 10 صبح رایگان نیم چاشت  )

399,000

1,173,060

2,226,420

4,213,440

کولاک 30 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

849,000

-

-

-

کولاک 60 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,339,000

-

-

-

کولاک 90 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

2,260,860

-

-

کولاک 100 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

1,989,000

-

-

-

 کولاک 360 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

-

-

7,081,020

-

کولاک 360 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) - - -

8,087,904

کولاک نامحدود برنزی  4096 با امکان تبادل حداقل 162 گیگ درماه

1,979,001

5,818,263

11,042,826

20,898,251

کولاک نامحدود نقره ای ( با 18 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 240 گیگ درماه)

2,899,000

8,523,060

16,176,420

30,618,440

کولاک نامحدود طلایی  ( با 36 گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل 360 گیگ درماه)

4,989,000

14,667,660

27,838,620

52,683,840

 

 

شهاب 0.5 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح رایگان) 276.000

811.440

-

-

شهاب 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

309,000

908,460

-

-

شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نیم بها)

359,000

1,055,460

2,003,220

3,791,040

شهاب 10 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح رایگان)

459,000

1,349,460

2,561,220

4,847,040

  شهاب 20 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

669,000 1,966,860 3,733,020 7,064,640

شهاب 40 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

989,000

2,907,660

5,518,620

10,443,840

  شهاب 200 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح رایگان)

3,129,000 9,199,260 17,459,820 33,042,240
 
برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • در سرویسهای چندماهه مقدار حجم مصرفی ضریبی از تعداد ماه در میزان حجم معرفی شده یکماهه می باشد.
 • به هزینه اشتراک سه ماهه  % ، شش ماهه % و دوازده ماهه 12 % تخفیف تعلق می گیرد.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بندمصوبه 152 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

  پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت ADSL2+ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

 • هزینه نصب 15,000 تومان طبق مصوبه 215 و هزینه رانژه 12.000 تومان طبق مصوبه 230 می باشد.
 • در راستای جلب رضایت مشترکین و تا زمان وجود بستر و امکانات لازم در شرکت آسیاتک حجم سرویس ها در برخی از ساعت های نیمه شب بصورت نیم بها و یا کاملاً رایگان محاسبه خواهد شد.
 • مودم ها با مشخصات ذیل برای متقاضیان قابل ارائه می باشد:

   1.مودم  Broadkam combo pj871، تک پورت LAN- 10/100 Mbps، قابلیت اتصال با کابل USB، عدم اتصال با سیستم وایرلس، قیمت 59 هزار تومان  
   2.مودم Broadkam wj820، چهار پورت LAN- 10/100 Mbps، دارای WiFi، N 150Mbps، قیمت 99 هزارتومان

ورود کاربران

نقشه

اطلاعات تماس

آدرس ستاد مرکزی :
استان خراسان رضوی - مشهد- فلکه برق(میدان بسیج) - نبش درمانگاه - شرکت هدیش رایانه
تلفن های تماس ستاد مرکزی  :
38511384 - 38523617 - 38547802 با پيش شماره  051


 دانلود برنامه ردیاب برای موبایل:

  

 

Template Design:Dima Group